Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Uittotoiminta Suomessa 

 

Uittojen voidaan katsoa alkaneen jo 1600-luvulla, jolloin perustettiin ensimmäisiä pieniä sahalaitoksia vesistöjen varsille. Tukit näille sahoille uitettiin yk­sittäisinä pölkkyinä (= irtouittona) pitkin jokia ja pu­roja vesivirran viemänä. Uittotoiminta laajeni sitä mukaa kuin sahateollisuuskin kasvoi. 1800-luvun loppupuoliskolla uittotoiminta laajeni merkittävästi, kun höyrysahat sallittiin. Tällöin annettiin myös ns. lauttausasetus, jonka pohjalta järjestäytynyt uitto­toiminta alkoi.

 

Nippu-uittoa alettiin käyttää irtouiton rinnalla 1900-luvun vaihteessa, jolloin keksittiin niputuskone. Nippu-uitossa yksittäiset puutavarapölkyt sidottiin rautalangoilla nipuiksi, ja niistä koottiin lauttoja, joi­ta hinattiin järvialueilla.

 

Suurimmillaan uittomäärät olivat 1960-luvun puo­livälissä, jolloin kokonaismäärä oli noin 16 miljoonaa m3. Tämä oli noin 2/3 tehtaille kuljetetusta puumäärästä. Puuta kuljetettiin tuolloin sekä irto- että nippu-uittona koko valtakunnan alueella sisävesillä ja ran­nikkoalueillakin. Uitot alkoivat pikkuhiljaa vähetä 1960-luvun lopulta autokaluston ja tiestön kehitty­misen myötä. Irtouitot loppuivat Suomessa vuonna 1991, jolloin Kemijoen uitto päättyi. Rannikkoalueilla nippu-uitot loppuivat 1990-luvun puolessa välissä. Tämän vuosituhannen alussa uitot jatkuivat nippu-uittoina Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla. 

 

Uitto tänään

 

Tänä päivänä uittotoimintaa on nippu-uittona Vuok­sen vesistöalueella eli Kallaveden, Pielisen ja Sai­maan alueilla. Varsinaisia uitto-organisaatioita on kaksi: Järvi-Suomen Uittoyhdistys (Pielisen ja Kalla­veden alueilla) ja Perkaus Oy (Saimaan alueella).

 

Kokonaisuittomäärä viiden viime vuoden keskiar­vona on ollut runsaat 400 000 m3, mikä on noin 6 500 täysperävaunukuormaa. Uittomäärä on jakautunut eri tehtaille siten, että 200 000 – 250 000 m3 mänty­kuitupuuta on uitettu Lappeenrantaan UPM:n Kau­kaan sellutehtaalle ja 150 000 – 200 000 m3 kuusituk­kia Ristiinaan UPM:n vaneritehtaalle.

 

Uitto on pitkän matkan kuljetusta, sillä pisimmil­lään puu kulkee uittaen Pielisen pohjoispäästä Nur­meksesta Lappeenrantaan kolmen sulkukanavan (Kaltimo, Kuurna, Joensuu) kautta 452 km. Kallave­den puolelta Iisalmesta kuljetusmatka Lappeenran­taan neljän sulkukanavan (Nerkoo, Ahkiolahti, Kon­nus, Taipale) on 401 km. Keskimääräinen uittokulje­tusmatka on vajaat 300 km, ja kun siihen lisätään vielä autolla tapahtuva esikuljetus pudotuspaikalle, kulkee jokainen uittopuu keskimäärin noin 350 km.

 

Uittoon tuleva puu ajetaan pudotuspaikoille met­sästä rekoilla, joiden kuormatilassa puut sidotaan nipuiksi joko kertakäyttörautalangoilla tai teräskettingeillä. Tämän jälkeen niput siirretään kurotta­jatrukeilla veteen, missä nipuista kootaan hinauslau­tat. Hinauslautan koko vaihtelee vesiväylän rajoit­teiden mukaan. Suurimmillaan hinauslautat ovat Sai­maan selkävesillä, jossa lautan koko voi olla jopa 20 000 m3 eli 350 rekkakuormallista puuta.

 Uittoa JoensuussaUittoa Joensuussa

 

Aluskuljetus

 

Uiton rinnalla sisävesillä kuljetetaan raakapuuta myös aluksilla (laiva ja työntöproomut). Aluskulje­tuksen kokonaismäärä on noin 650 000 m3 eli 11 000 rekkakuormaa. Tästä määrästä lähes kaikki kuljetetaan tehtaille Imatralla, Joutsenossa ja Lappeen­rannassa.

 

Suurimmat alusyksiköt kuljettavat kerrallaan noin 2 500 m3 puuta eli noin 40 rekkakuormallista. Pie­nimmät yksiköt, joita käytetään pääasiassa ranta- ja saarimetsien hakkuista tulevien puiden kuljettami­seen, kuljettavat kerrallaan 300–500 m3 puuta.

 

Aluskuljetuksen keskimääräinen kuljetusmatka on noin 250 km ja esikuljetusmatka autolla 50 km eli koko ketjun keskikuljetusmatka noin 300 km.

 

Parkko KyrönsalmessaParkko Kyrönsalmessa

 

Kotimaisen raakapuun kuljetusmäärästä on vesi­tiekuljetuksen osuus noin 2 prosenttia ja kuljetussuoritteesta eli kuljetustyöstä noin 4 prosenttia, mutta vain noin 2 prosenttia kokonais­kustannuksista. Näin ollen Vuoksen vesistöalueella raakapuun kuljetus uittaen ja aluksilla on pitkän mat­kan ja suurien kertaerien edullista ja ympäristöystävällistä kuljetusta, sillä polttoaineen kulutus suo­riteyksikköä kohden on merkittävästi pienempää kuin esim. autokuljetuksessa.

 

Ilkka Purhonen

(kirjoitus julkaistu Vonkamies 2020 lehdessä)